Site Logo

אייקון של  דגשים לרשויות מקומיות

דגשים לרשויות מקומיות

תהליכים ארגוניים בגופים ציבוריים בכלל, וברשויות מקומיות בפרט, מחייבים התמודדות עם אתגרים ייחודיים:

  • רשויות מקומית הם גופים פוליטיים המונהגים ע”י נבחרי ציבור ומופעלים ע”י דרג מקצועי-אדמיניסטרטיבי. מצב זה מחייב יצירת מערך ארגוני ודרכי פעולה מקצועיים ואפקטיביים המסוגלים לתרגם אסטרטגיה של נבחרי הציבור ליישום יעיל בפרק זמן מהיר, תוך שקיפות לתקשורת ולמדיה החברתית. אנו מסייעים ליחידות ולמנהלים להבין את התמונה, לגזור ממנה תכניות עבודה ולרתום את הארגון ליישומן, תוך הבנת המורכבוות הארגונית המאפיינות רשות מקומית.
  • במגזר הציבורי יש לא מעט מנהלים ועובדים שצמחו בתוך המערכת ולעיתים לא נחשפו די הצורך לתרבויות ארגוניות אחרות. הדבר מציב בפני הארגון אתגרים של התמודדות עם שחיקה, יצירת מוטיבציה ושמירתה לאורך זמן, פיתוח אנשים, התמקצעות והתחדשות. זאת, בתוך מערכת הסכמים ויחסי עבודה המאפשרת גמישות מוגבלת בקביעת תנאי שכר, בניוד עובדים ובתמרוץ.  לאור זאת אנו שמים בעבודתנו דגש ניכר על תהליכי פיתוח ועל הטמעת כלים להנעה והתחדשות, ובכלל זה מרבים לחשוף מנהלים ועובדים ברשויות לידע לחדשנות ולמידה מתמדת מארגונים בארץ ובעולם.
  • התרבות הארגונית בארגונים הציבוריים נמצאת בתהליכי שינוי. ערכים של העולם העסקי וכמובן טכנולוגיה חדשה מחלחלים, פעמים רבות דרך הלקוחות, גם למגזר זה. חשיפת ארגון ציבורי לעולם העסקי ולפערים ביניהם – אם באמצעות מפגשים ואם באמצעות התהליך הייעוצי,  מאפשרת לבחון הנחות יסוד, לאתגר ולהסיר חסמים היסטוריים ולפתח גישה חיובית. היבטים רגולטורים של ארגונים ציבוריים רבים גורם להם לעיתים לנהוג בנוקשות ובעודף בירוקרטיה כלפי לקוחותיהם. ניהול סיכונים נכון ואחראי, יאפשר לארגונים לשחרר חלק מהחסמים וליצור מנגנוני בקרה אלטרנטיביים.
  • רשויות מקומיות מתמודדות כל הזמן עם הצורך ליישב צרכים סותרים של קהלי יעד שונים.  אנו מסייעים להתמודד עם הדילמות והקונפליקטים שנוצרים. בנוסף לערכים ומדיניות ברורים, אנו מסייעים בניהול דיאלוג במתודות של שיתוף ציבור.
  • רוחב היריעה: רשות מקומית עוסקת במגוון רחב של נושאים ותחומי פעולה. על מנת שתהליכים ארגוניים ברשויות יהיו אפקטיביים ויעילים, אנו מסייעים בתעדוף נכון של הפעילות ומיקוד באותן נקודות שהתערבות בהם תניב שינוי משמעותי ובעל נראות גבוהה בארגון.
  • הסנטימנט החברתי בשנים האחרונות כלפי תאגידים וגופי שלטון, מתאפיין ברגישות גבוהה לשימוש בכוח ובסמכות של הרשות מול היחיד. הרשתות החברתיות והתקשורת מפיצות במהירות מידע על עוולות (אמיתיות ונתפסות) שנעשו כלפי יחידים ויוצרות הד חזק ומיידי. זעם ציבורי פורץ על בסיס חוויה נתפסת של שרירות לב, העדר אמפטיה ואדישות למצוקה או לעוול כלפי היחיד. על מנת להתמודד עם אוירה זו אנו מסייעים לפתח כלים ארגוניים מתאימים, המאפשרים את הפיכת הרגישות לפרט לחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית ויצירת מנגנונים להקשבה אישית וארגונית ללקוח, לניהול דיאלוג איתו ולמען מענה לצרכיו.

 

         על שירות לקוחות ברשויות מקומיות אנא ראה -שירות במגזר הציבורי

×