Site Logo

אייקון של  מנהיגות וניהול במגזר הציבורי

מנהיגות וניהול במגזר הציבורי

מנהלים בעולם הציבורי מתמודדים עם אתגרים ייחודיים: מערכות יחסי העבודה אינן מאפשרות תמיד את הגמישות הניהולית הקיימת בארגונים עסקיים, ולכן חשוב לצייד את המנהלים בכלי הניהול האפקטיביים לסביבת עבודתם. העדר התחרות, הגמישות המוגבלת בתגמול, בתמרוץ ובניוד אנשים, או העיסוק בפוליטיקה הפנימית – מכבידים לעיתים על הארגון, ומנהלים נדרשים לכך חלק רב מזמנם. יתר על כן, ארגונים ציבוריים חשופים לעיתים להשפעות פוליטיות, לתחלופה של נבחרי ציבור, לחשיפה ולביקורת התקשורתית והציבורית, בין השאר באמצעות המדיה החברתית. מנהלים נדרשים להבנה של המורכבות הארגונית וליכולת לנווט בתוכה תוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים ומינהל תקין.

בכדי להביא להצלחה, מנהלים בעולם הציבורי נדרשים ללמוד את הסביבה (הפנימית והחיצונית), לבנות שיתופי פעולה, לייצר יכולת השפעה שתאפשר להם לנווט במציאות המורכבת, ולמצוא את הדרכים להעצמת העובדים וליצירת ערך ומשמעות עבורם, על מנת  לשמר רמות גבוהות של מוטיבציה ואחריות אישית.  אנו בונים לארגון תכניות פיתוח וליווי למנהלים בכל דרגי הניהול:  החל מליווי הדרגים הבכירים ביותר בהובלת הארגון, עבור דרך צוותי ההנהלה הבכירה, ועד עבודה עם מנהלים חדשים במעבר מעובד למנהל, בביסוס חווית מסוגלות ניהולית בצעדיהם הראשונים. אנו חושפים מנהלים שצמחו בארגון לארגונים אחרים (ציבוריים ועסקיים) כמקור ללמידה ולהתחדשות, ומסייעים למנהלים שהגיעו מבחוץ להבין את התרבות הארגונית בה עליהם לפעול, ואת אתגרי הניהול במגזר הציבורי, תוך שמירה על העוצמות שהם מביאים איתם מתפקידים ומארגונים קודמים.

 

×