Site Logo

אייקון של  פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני

תהליכי פיתוח ארגוני כוללים טיפול ממוקד בסוגיה ספציפית בארגון או במחלקה מסוימת, או אף רה ארגון מקיף בחברה, על מנת להתאים את הארגון למציאות משתנה ולאפשר לו להשיג את יעדיו העסקיים באופן היעיל ביותר. אנו מלווים את הארגון במספר מישורים, בהתאם לסוג הלקוח, השלב בו הוא נמצא וצרכיו הייחודיים. במישור האסטרטגי – קריאת המפה הארגונית והסביבה העסקית, גיבוש תפיסה ומתווה פעולה תואם; במישור התהליכי/תפעולי – גיבוש של מבנה ארגוני, מודל ותהליכי עבודה ושגרות ניהול מותאמות; ובמישור ההתנהגותי –הדרכה וייעוץ לשיפור המיומנויות הרכות הרלוונטיות (אנא ראה פיתוח מיומנויות).

אנו רואים ארגונים מכמה נקודות מבט: אנשים, תהליכים, מבנים, מערכות תומכות, מוצרים ולקוחות. היועצים בצוות מגיעים מתחומים מגוונים: פסיכולוגים ארגוניים, יועצים ארגוניים, מהנדסי תעשייה וניהול, ומומחים לתהליכי טרסנפורמציה דיגיטלית, לשם מתן מענה כולל לצרכי הפיתוח הארגוני של לקוחותינו.  בעבודתנו אנו משלבים מגוון מתודות, קלאסיות או חדשניות לפי הצורך, (כמו למשל חשיבה עיצובית, Agile, Lean).

 

×